SSH AU

Contact us

SSH AU (2)

Tổng quan SSH Australia

• Phân loại : Châu Đại Dương

Ký hiệu : SSH AU, SSH Australia, SSH Úc

Số lượng fresh/ngày : ít

Công dụng :

Đổi IP sang Australia, làm offer mobile hoặc PC với các offer tại Australia, ssh sử dụng miễn phí.

SSH là từ viết tắt của Secure Shell, một giao thức mạng sử dụng mật mã để liên lạc dữ liệu trên các thiết bị mạng để bảo mật hơn. Trong khái niệm về việc sử dụng SSH phải được hỗ trợ bởi máy chủ hoặc thiết bị hoặc máy tính khách trao đổi dữ liệu.

0982 722 644