Tài khoản DigitalOcean

Giá 150.000đ – 300.000đ/account

 • Có 100$ trong tài khoản dùng để tạo VPS
 • Bàn giao mail, toàn bộ thông tin tài khoản
 • Bảo hành login lần đầu, không bảo hành khi tạo VPS

Tài khoản Linode

Giá 200.000đ/account

 • Có 100$ trong tài khoản dùng để tạo VPS
 • Bàn giao mail, toàn bộ thông tin tài khoản
 • Bảo hành login lần đầu, không bảo hành khi tạo VPS

Tài khoản Vultr

Giá 250.000đ – 320.000đ/account

 • Có 250$ trong tài khoản dùng để tạo VPS
 • Bàn giao mail, toàn bộ thông tin tài khoản
 • Bảo hành login lần đầu, không bảo hành khi tạo VPS

Hàng nhanh hết, liên hệ page trước khi mua hàng

Tài khoản kamatera

Giá 110.000đ/account

 • Có 100$ trong tài khoản dùng để tạo VPS
 • Bàn giao mail, toàn bộ thông tin tài khoản
 • Bảo hành login lần đầu, không bảo hành khi tạo VPS

Hàng nhanh hết, liên hệ page trước khi mua hàng

Tài khoản Azure

Giá 110.000đ/account

 • Có 200$ trong tài khoản dùng để tạo VPS
 • Bàn giao mail, toàn bộ thông tin tài khoản
 • Bảo hành login lần đầu, không bảo hành khi tạo VPS

Hàng nhanh hết, liên hệ page trước khi mua hàng