Tài khoản DigitalOcean

Giá 150.000đ – 300.000đ/account

  • Có 100$ trong tài khoản dùng để tạo VPS
  • Bàn giao mail, toàn bộ thông tin tài khoản
  • Bảo hành login lần đầu, không bảo hành khi tạo VPS

Tài khoản Linode

Giá 200.000đ/account

  • Có 100$ trong tài khoản dùng để tạo VPS
  • Bàn giao mail, toàn bộ thông tin tài khoản
  • Bảo hành login lần đầu, không bảo hành khi tạo VPS

Tài khoản Vultr

Giá 250.000đ – 320.000đ/account

  • Có từ 100$ – 250$ trong tài khoản dùng để tạo VPS
  • Bàn giao mail, toàn bộ thông tin tài khoản
  • Bảo hành login lần đầu, không bảo hành khi tạo VPS

Hàng nhanh hết, liên hệ page trước khi mua hàng