Gói tháng

Loại Giá Mô tả
US 1.500.000đ -Nhận IP tự động qua dropbox

-Auto update mỗi 5 phút

-Mỗi ngày nhận từ 1000 IP trở lên

-Nhận IP liên tục trong 30 ngày

-Có mục check tay , nhận 2 hoặc tệp IP từ 100-200 IP fresh ,

thời gian không cố định

Random 2.300.000đ -Nhận IP tự động qua dropbox

-Auto update mỗi 5 phút

-Mỗi ngày nhận từ 15.000 IP trở lên

-Nhận IP liên tục trong 30 ngày

-Có mục check tay , nhận 2 hoặc nhiều tệp IP từ 15.000 IP fresh ,

thời gian không cố định

Gói tuần

Loại Giá Mô tả
US 450.000đ
 •  Nhận IP tự động qua dropbox
 •  Auto update mỗi 5 phút
 • Mỗi ngày nhận từ 500 IP trở lên
 • Nhận IP liên tục trong 7 ngày
 • Có mục check tay , nhận 1 tệp IP từ 100-200 IP fresh , thời gian không cố định
Random 650.000đ
 •  Nhận IP tự động qua dropbox
 •  Auto update mỗi 5 phút
 • Mỗi ngày nhận từ 8000 IP trở lên
 • Nhận IP liên tục trong 7 ngày
 • Có mục check tay , nhận 1 tệp IP từ 10k IP fresh , thời gian không cố định

Gói combo

Tên Giá Mô tả
Europe 50.000đ
 1. RU, ES
 2. DE ,TR ,FR ,AT ,IT ,CZ

Trong đó có 70% loại 1 và 30% loại 2 ,tổng số 500 IP

America 50.000đ
 1. BR
 2. US ,CO ,MX ,AG

Trong đó có 70% loại 1 và 30% loại 2 ,tổng số 500 IP

Asia 50.000đ
 1. VN ,TH , CN ,IN ,TW ,PH
 2. ID ,JP ,PK ,HK ,KR ,SG ,SA

Trong đó có 70% loại 1 và 30% loại 2 ,tổng số 2000 IP

Gói thường

Loại Giá Mô tả
300 IP US 60.000đ 1 gói có thể thanh toán bằng VCB, Vietin ,MoMo, Baokim
4k IP Random 40.000đ 1 gói có thể thanh toán bằng VCB, Vietin , MoMo, Baokim
50 IP Canada 25.000đ 1 gói có thể thanh toán bằng Vietin , MoMo, Baokim
500 IP China 20.000đ 1 gói có thể thanh toán bằng Vietin , MoMo, Baokim
50 IP Australia 25.000đ 1 gói có thể thanh toán bằng Vietin , MoMo, Baokim
50 IP Czech Republic 25.000đ 1 gói có thể thanh toán bằng Vietin , MoMo, Baokim
500 IP Brazil 20.000đ 1 gói có thể thanh toán bằng Vietin , MoMo, Baokim