Cú pháp API : http://autossh.top/api/txt/token/country/amount

Ví dụ :
http://autossh.top/api/txt/af188233c636133562b7e860912f9fa1/US/5

Ở đây af188233c636133562b7e860912f9fa1 là token của bạn , US là quốc gia bạn chọn , 5 là số lượng IP bạn muốn lấy (nếu không điền thì sẽ lấy toàn bộ IP)

Để lấy token bạn cần đăng nhập vào trang chủ, token sẽ hiển thị ngay trong phần info của bạn